Inwestorze, nie bój się polskich spółek! Naprawdę warto im zaufać - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Inwestorze, nie bój się polskich spółek! Naprawdę warto im zaufać
Data publikacji: 10.06.2022

[English below]
Polski rynek kapitałowy jest bardzo atrakcyjny również dla inwestorów z USA. Szczególnie spółki działające w wielu branżach, transparentne i rzetelnie komunikujące się z inwestorami. Przykład: Grupa Kapitałowa Immobile

Polska rośnie i będzie rosła w siłę

Od schyłku komunizmu Polska przeżywa niezwykły rozwój. PKB na mieszkańca prawie się potroił, to najszybszy wzrost w Europie, który nie nastąpił kosztem większych nierówności społecznych i dochodowych. Taka tendencja jest korzystna dla Polaków na wszystkich poziomach dochodów, przy czym dochody w każdej grupie rosły szybciej, niż w krajach G-7, od upadku komunizmu do 2016 roku.Przed pandemią koronawirusa Polska była jedyną gospodarką, która od początku lat 90-tych XX wieku mogła się rozwijać bez przeszkód, unikając recesji nawet podczas światowego kryzysu gospodarczego 2008-2009. Również spadki wskaźników gospodarczych wywołane globalną pandemią w 2020 roku były mniej dotkliwe, niż u europejskich sąsiadów.Tempo wzrostu PKB spadło do -2,7 proc. w 2020 roku, ale perspektywy po pandemii są dobre, a wzrost PKB wynosi już 5,7 proc. w 2021 roku. Zachęcające są prognozy dotyczące, spełniające się po pełnym ponownym otwarciu gospodarki. W pierwszym kwartale 2022 wzrost PKB w ujęciu rocznym wyniósł 8,5 proc.Trzeba wziąć przy tym pod uwagę fakt, że Polska jest importerem energii netto i generalnie brakuje jej surowców naturalnych.

Amerykanie mogą bez przeszkód inwestować w Polsce

Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE), jednak ze względu na status postkomunistycznej gospodarki wschodzącej, przeciętne dochody Polaków stanowią wciąż tylko 2/3 dochodów ich zachodnioeuropejskich sąsiadów. Polacy pracują o 300 godzin więcej w ciągu roku niż przeciętny zachodni Europejczyk i aż o 600 godzin więcej niż przeciętny Niemiec. Ten wskaźnik dochodów do produktywności wskazuje na silne potencjalne środowisko inwestycyjne, prowadzące do wyższych poziomów produkcji w Polsce niż w Europie Zachodniej. Odpowiada też na pytanie, dlaczego wiele międzynarodowych korporacji, takich jak Dell Technologies, Coca-Cola Company, czy Grupa Volkswagen, otworzyło w Polsce swoje centrale produkcyjne.Jak widać, Polska to bardzo obiecujący, perspektywiczny rynek inwestycyjny, atrakcyjny również dla inwestorów z USA. Proces inwestowania w Polsce dla amerykańskich inwestorów detalicznych czy instytucjonalnych jest na szczęście bardzo prosty, a obecne otoczenie gospodarcze oferuje atrakcyjne możliwości dywersyfikacji. Amerykański kodeks podatkowy zapewnia również zachęty do inwestowania w Polsce: podatki płacone w Polsce można zastosować do zeznania podatkowego inwestora w USA, co zmniejszy amerykańskie zobowiązania podatkowe. Jeśli podatek zagraniczny przekracza odpowiedzialność USA, inwestorzy mogą zdecydować się na przeniesienie kwoty przez okres do 10 lat.

Stabilna perspektywa, przejrzyste zasady

W jakie spółki warto zainwestować? Takie, które operują w wielu branżach, mają dzięki temu stabilną perspektywę wzrostu, oraz są transparentne i prowadzą rozległy dialog z inwestorami. Jednym z przykładów takich spółek jest Grupa Kapitałowa Immobile. Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych konglomerat działający w Polsce, Niemczech, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Wśród jej spółek zależnych znajdują się firmy z branż: hotelarskiej, deweloperskiej, infrastrukturalnej, odzieżowej i produkcyjnej.Dzięki szerokiej wiedzy i wiodącej obecności w wielu kluczowych branżach, GKI ma wyjątkową pozycję. Dostarcza społeczności biznesowej cenne informacje, które przydają się przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Co konkretnie znajdziesz w korespondencjach Nicka Michalaka

W moich korespondencjach skierowanych do inwestorów zarówno w USA, w Polsce, jak i w innych krajach, będę zamieszczał rzetelne informacje o polskim rynku kapitałowym. Skupię się również na różnicach inwestycyjnych w Ameryce i Polsce. Wierzę, że dzięki temu inwestorzy łatwiej podejmą decyzję o zwiększeniu bezpośrednich inwestycji w tym kraju. Celem tej serii artykułów (również w wersji anglojęzycznej) będzie też wypełnienie luki informacyjnej i zapewnienie potencjalnym inwestorom, zarówno detalicznym, jak i instytucjonalnym, kompleksowej obsługi wszystkich polskich rynków.Jeśli będziesz systematycznie czytał moje korespondencje, otrzymasz:
  • Rzetelne, dogłębne analizy branż, w których zaangażowane są polskie spółki, takie jak Grupa Kapitałowa Immobile.
  • Możliwość zadania mi pytania na tematy związane z inwestowaniem w polski rynek kapitałowy. Żadnego nie zostawię bez odpowiedzi!
  • Komentarze do mikro i makrotendencji mających znaczenie dla kondycji polskiej gospodarki. Dzięki nim zapoznasz się z mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami na polskim rynku. Analizując mikrotrendy skupię się wewnętrznie na Polsce, w tym polskiej gospodarce, sektorze prywatnym i publicznym, polityce fiskalnej i monetarnej, bankowości i polityce krajowej. Tendencje makro będą koncentrować się na statusie politycznym i gospodarczym Polski zarówno na świecie, jak i w UE, w tym na makroekonomicznej polityce pieniężnej, dyrektywach UE oraz globalnych wydarzeniach politycznych i zdrowotnych.
  • Konkretne różnice między rynkami inwestycyjnymi w USA i w Polsce.
Zapraszam do czytania moich korespondencji zza oceanu!
*Nick Michalak - przedsiębiorca z Waszyngtonu. Od 2018 roku prowadzi biznes e-commerce, ponad milionowej liczbie klientów sprzedał produkty poprawiające jakość snu i zmniejszające chrapanie. Wystąpił w popularnym programie telewizyjnym Shark Tank, udzielił wywiadu New York Times, a jego produkty były promowane w najchętniej oglądanym porannym paśmie telewizyjnym w USA, Good Morning America.Jako korespondent gki24.com Nick wnosi swoje doświadczenie w przestrzeni e-commerce, a także zainteresowanie finansami i ekonomią. W swoich felietonach przedstawia inwestorom polski rynek kapitałowy, omówi zawiłości tego rynku i porówna je z zawiłościami  rynku amerykańskiego.

Poland: A Unique Market Ready for American Capital

The Polish market is attractive for prospective American investors. Investors should look for the companies that are best positioned to take advantage of Poland’s consistent growth and favorable work rates. These companies tend to operate in multiple industries concurrently. An example of such a company is Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI).

Three decades of growth with a favorable outlook

Since the end of communism in Poland, the country has experienced remarkable growth. Its GDP per capita has almost tripled, a rate dwarfing every other country in Europe. This growth has not come at the expense of increased societal and income inequality. Polish growth has been beneficial for Poles at all income levels, with incomes in every group growing faster than incomes in all G-7 countries from the fall of communism until 2016. Leading up to the coronavirus pandemic, Poland had the only economy to grow unimpeded since the early 1990s, even avoiding a recession during the 2008-2009 global economic crisis. While Poland experienced a recession due to the global pandemic in 2020, it was less severe than its European neighbors. Its GDP growth rate fell to -2.7% in 2020, but its post-pandemic prospects are strong, with GDP growth rate of 5.7% in 2021 and encouraging forecasts for further growth as its economy fully reopens. For the first quarter of 2022, year-over-year GDP growth has increased to 8.5%. What makes its growth all the more impressive is that Poland is a net energy importer and generally lacks natural resources.

Polish work rates and American tax code make Poland an attractive option for Investment

Poland enjoys full access to the European Union (EU) and its Economic Area (EEA). Owing to its status as an emerging economy post-Communism, average Polish incomes are still only 2/3 that of their Western European counterparts, although Poles work 300 more hours yearly than the average western European, and 600 more than the average German. This income to productivity ratio indicates a strong potential investment environment leading to higher levels of output in Poland than in Western Europe. This ratio also explains why many multinational corporations, such as Dell Technologies, the Coca-Cola Company, and the Volkswagen Group among many others, have opened manufacturing headquarters in Poland.The process of investing in Poland as an American retail or institutional investor is fortunately very straightforward, and the current economic environment offers attractive options for diversification. American tax code also provides incentives for investing in Poland: taxes paid in Poland can be applied to an investor’s US tax return to reduce US tax liability. If foreign tax exceeds US liability, investors can choose to carry the carryover amount for up to 10 years. 

A company with a solid foundation and an exciting future

Choosing the right investments determines investing success. Strong companies have stable historical earnings and inelastic demand for their products. An example of such a company is GKI Immobile S.A. (GKI), a conglomerate traded on the Warsaw Stock Exchange. GKI operates in Poland, Germany, and the UK. Among its subsidiaries are businesses in the following industries: hotel and hospitality, retail and e-commerce, property development, infrastructure, and manufacturing. Owing to this broad expertise and leading presence in multiple key industries, GKI is uniquely positioned to provide investors with strong returns and the business community with valuable information with which to make well-informed investment decisions.

What you can expect from this US-based series

For foreign investors, finding reliable information about the Polish market is difficult. The goal in this English-language series of articles is to fill this gap and provide prospective investors, both retail and institutional, with a comprehensive publication for the Polish market. Done correctly, these articles should play a role in increasing Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment in Poland. Regular readers of this series can expect the following types of articles:
  1. In-depth analyses of the industries in which GKI is involved. These articles will include general overviews of the industries, case studies of GKI subsidiaries, and comparisons to other publicly traded companies operating in the same industries. The goal is for readers to walk away from each article informed and knowledgeable about the subject matter of the article. These articles are a form of English language due diligence for prospective investors—we welcome feedback and questions.
  2. Commentary on both micro and macro trends of importance to the health of the Polish economy. These articles will be easily consumable and in a format for prospective investors to become sufficiently updated on strengths, weakness, opportunities, and threats in the Polish market. Micro trends will focus inwardly on Poland itself, including the Polish economy, both private and public sectors, fiscal and monetary policy, banking, and national politics. Macro trends will focus on Poland’s political and economic status both globally and in the EU, including macroeconomic monetary policy, EU directives, and global political and health events.
  3. Comparisons between the Polish and US markets. These comparisons will include analyses of demographic habits, regulations, and investing.
Nick Michalak is an entrepreneur from Washington, D.C. Since 2018, he has run an e-commerce business that sells products to improve sleep quality and reduce snoring. He has sold his products to over 1 million customers since launching the business. While running his business, he has appeared on the popular television show Shark Tank, been interviewed by the New York Times, and had his products promoted on the most-watched morning television show in the United States, Good Morning America.As our foreign correspondent for GKI 24, Nick brings his experience in the e-commerce space, as well as an interest in finance and economics. He will use his column to introduce investors to the Polish market and GKI, describe the intricacies of the Polish market, and provide comparisons of these intricacies to the US market.